آواز خانم­ ها ........................................................ احمدی / طباطبائی / اخوان مهر
    آواز آقایان ............................................................................................. داوطلب
    تار ......................................................................... قره خانی / شجاعی / ریاحی

    نی ...................................................................................................... اله دادی
    سنتور ....................................................................... صفوی / نظیفی / نساج پور
     دف، دایره .....................................................افشارپور /  طاهری / هدایی /
حیدری
    سه ­تار ............................................. کسائی / قره خانی / شجاعی / ریاحی /نوائی
     ویلن ............................................ نجف (مصطفی) /  رستم شیرازی / نجف (غزاله)
    تنبک .................................................... شیخ ­بهائی /  افشارپور / حیدری/ جورتانی
    کمانچه.......................................................................................................معین
    تاریخ موسیقی ....................................................................................... کسائی

­
             

 
           


                                                 


                                                                      


   پیانو ............................................... شیرانی/نفیسی/ابراهیمی/سلامتیان/صفائی/ جمشیدی/ حسینی 
 
ویلن ................................... همایونی / نجف(مصطفی) / رستم شیرازی / شریفیان/عینی / نجف (غزاله)
   گیتار  ........................................................... خدابخشیاناخلاقی /  عطریان / دری / موذن / بریانیان
    ساز دهنی (هارمونیکا) ........................................................................................................... رضایی 
   کیبورد ................................................................................................................................ شیرانی
   فلوت کلیدی ............................................................................................................. عارفان/یونسی
   سلفژ و صداسازی...................................................................................................................زاولانه

 

                                    


                 
 
ارف  ................................................................  بیرجندی / نوایی