کیبورد

 کیبورد

 

pa50 diagonal

 

 

کیبوردیاکیبوردالکتریکبهانگلیسی: Electronic Keyboard نام سازی است که برای نواختن نتهای مختلف موسیقی دارای چندین کلید،دکمه یااهرم میباشدوبرای تولیدصدا از الکترونیک استفاده میکند. نوع حرفهای این ساز امکانات زیادی به همراه دارد که ازجملهٔ آنها میتوان به پیانو الکتریکی ، ارگالکتریکی ، سینتیسایزر و ملودیهای ضبط شده اشاره کرد