واحد آموزش موسیقی
 

 
 


     آواز خانم­ ها ........................................................ احمدی / طباطبائی / اخوان مهر
    تار ...................................................................................... قره خانی / شجاعی

    نی ....................................................................................... اله دادی / حسینی
    سنتور .....................................................................................نظیفی / نساج پور
     دف، کاخن .................................................................................................
حیدری
    سه ­تار ....................................................... کسائی / قره خانی / شجاعی / نوائی
     ویلن ............................................ نجف (مصطفی) /  رستم شیرازی / نجف (غزاله)
    تنبک .................................................................... شیخ ­بهائی /  حیدری/ جورتانی
    تاریخ موسیقی ....................................................................................... کسائی

­
             

 
           


                                                 


                                                                      


   پیانو ............................................................ شیرانی/ابراهیمی/سلامتیان/صفائی/ جمشیدی/ حسینی 
 
ویلن ................................................... نجف(مصطفی) / رستم شیرازی / شریفیان/عینی / نجف (غزاله)
   گیتار  ........................................................................................................  عطریان /اخلاقی /بریانیان
    ساز دهنی (هارمونیکا) ........................................................................................................... رضایی 
   کیبورد ................................................................................................................................ شیرانی
   فلوت کلیدی ............................................................................................................. عارفان/یونسی
   سلفژ و صداسازی....................................................................................................................زاولانه

 

                                    


                 
 
ارف  ................................................................  بیرجندی / نوایی