واحد آموزش موسیقی
 

 
 


     آواز خانم­ ها ........................................................................... احمدی / طباطبائی 
    تار ........................................................................................... قره خانی / نوائی

    سنتور ....................................................................سیدهندی/ نظیفی / نساج پور
     دف، کاخن .................................................................................................
حیدری
    سه ­تار ........................................................................ کسائی / قره خانی / نوائی
  ویلن .........................................................................رستم شیرازی / نجف (غزاله)
    تنبک ..................................................................... شیخ ­بهائی /  حیدری/ جورتانی
    تاریخ موسیقی ......................................................................................... کسائی

­
             

 
           


                                                 


                                                                      


   پیانو ............................................................................. شیرانی/ابراهیمی/سلامتیان/صفائی/حسینی 
 
ویلن ......................................................................................رستم شیرازی / شریفیان / نجف (غزاله)
   گیتار  .............................................................................................  عطریان/ مختاری /اخلاقی /بریانیان
    ساز دهنی (هارمونیکا) .............................................................................................................. رضایی 
   کیبورد ..................................................................................................................................... شیرانی
   فلوت کلیدی ................................................................................................................. عارفان/یونسی
   سلفژ و صداسازی........................................................................................................................زاولانه

   هنگ درام...................................................................................................................................حیدری

 

                                    


                 
 
ارف  ..................................................    نوایی