فلوت کلیدی

 

 

3232

( نوازنده و مربی : فلوت )1234

متولد : سال 1360  -  نیشابور

شروع فعالیت هنری : سال  1368

فعالیت های هنری :

(1) ارشناسی ارشد مرمت آثار فرهنگی و تاریخی از دانشگاه هنر اصفهان .

(2) عضو هیئت علمی و مدیر گروه رشتۀ موسیقی

موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی سپهر اصفهان.

(3) فراگیری موسیقی نزد آقایان حسین دهلوی

مصطفی کمال پورتراب ،احمد بیان

علیرضا مشایخی و آذین موحد و  ...

(4) مالف کتاب آموزشی و مقالات متعدد در زمینه موسیقی

 

 

 


 

عارفان

( نوازنده و مربی : فلوت )1 (27)

متولد : سال 1362  -  تهران

شروع فعالیت هنری : سال  1379

فعالیت های هنری :

(1) فراگیری ساز فلوت در محضر محمدی علی لقاء و گذراندن دوره های

تکمیلی تئوری موسیقی ، هارمونی ، سلفژ نزد علیرضا صالحی نژاد

و دریافت گواهینامه پایان دوره مهارتی از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد .

(2) عضویت در ارکستر سمفونیک اصفهان به رهبری مجید انتظامی .

(3) نوازندگی فلوت در ارکستر وزیری به سرپرستی کیوان ساکت .

نوازندگی فلوت در ارکستر ملی اصفهان به رهبری مرتضی شفیعی .

نوازندگی فلوت در ارکستر مجلسی خورشید به رهبری فرید اسماعیلی

و همکاری با گروه مرکز موسیقی سازمان صدا و سیما .