کتاب

 کتاب

 


 

از موسیقی تا سکوت1.jpg

استادحسن کسایی ونیم قرن آفرینش هنری

مختصات اثر: کتاب /187 صفحه

به کوشش محمد جواد کسایی/

مقدمه بیژن ترقی

نشر نی/چاپ اول 1381/چاپ دوم1383

با اشعار و مقالاتی از:هوشنگ ابتهاج/

مظاهر مصفا/علی تجویدی/

 

 

 


تاریخ شناسی موسیقی و ردیف موسیقی ایران2.jpg

مختصات اثر: کتاب /261 صفحه

پژوهش و نگارش : محمدجواد کسایی

نشر: سنجش سپاهان

مؤسسه آواي نوين اصفهان

چاپ اول : 1387

تعداد : 3000 نسخه

مشتمل بر 3 فصل :

(1) تاریخ چه میگوید؟

(2) ردیف موسیقی ایران/ضرورت باز اندیشی.

(3) ... و اما ردیفی که پیش رو دارید.


از نی حکایتی

مختصات اثر: کتاب/156صفحهy.jpg

(به 3 زبان فارسی/انگلیسی/فرانسه)

پژوهش و نگارش:محمدجواد کسایی نشر:کتاب مهر

با همکاری:

(1)موسسه نغمه شهر(وابسته

به سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران)

(2)موسسه آوای باربد

(3)موسسه فرهنگی هنری نغمه گشایش.

انتشار(نوبت نخست):زمستان1389